امروز: سه شنبه 19 فروردین 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC

پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC دسته: پاورپوینت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 598 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

دانلود پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC بررسی اندازه گیری اندكس های CBC پاورپوینت جامع و کامل اندازه گیری اندكس های CBC کاملترین پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC پکیج پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC مقاله اندازه گیری اندكس های CBC تحقیق اندازه گیری اندكس های CBC

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 19 صفحه

اندازه گیری اندكس های CBC 1 هماتولوژی:


هماتولوژی علم مطالعه سلولهای خونی وانعقادی راشامل میشود.این دربرگیرنده بررسی غلظت،ساختمان وعملكردسلولهای خونی وپیش سازهای آنهادرمغزاستخوان،بررسی آندسته ازتركیبات شیمیایی پلاسمایاسرم كه ارتباط نزدیكی باساختمان وعملكردسلولهای خونی دارندونیزبررسی عملكردپلاكتهاوپروتئینهای انعقادی است .

2 هموگلوبین :
هموگلوبین یك پروتئین كونژوگه است كه بعنوان وسیله ای برای انتقال اكسیژن ودی اكسیدكربن خدمت می كند.
درحالت اشباع كامل هرگرم هموگلوبین 1/34میلی لیتراكسیژن راحمل می كند.
یك مولكول هموگلوبین ازدوجفت زنجیره پلی پپتیدی (گلوبین)وچهارریشه پروستتیك (هم)كه هریك ازآنهادارای یك اتم آهن فرواست،تشكیل یافته است.
هنگامیكه هرریشه ”هم“بایك مولكول اكسیژن تركیب می شودبه آن اكسی هموگلوبین(Hbo2)می گویند.
هنگامیكه آهن هم اكسیدشده وبه فرم فریك تبدیل شودمتهموگلوبین (همی گلوبین Hi)تشكیل می شودكه قابلیت حمل اكسیژن یا دی اكسیدكربن راندارد.

3 اندازه گیری غلظت Hb:

روش سیان مت هموگلوبین (همی گلوبین سیانیدHiCN)روشی آسان وقابل دسترس بامحلول استانداردپایداراست.
فری سیانیدپتاسیم هموگلوبین رابه همی گلوبیت سیانید(HiCN)تبدیل می كند.تركیب آخری دارای طیف جذبی گسترده ایست كه حداكثرآن در540نانومتراست.
محلول درابكین( تغییریافته ):
فری سیانیدپتاسیم K3Fe(CN)6 --------------0.2gr
سیانیدپتاسیم KCN----------------------0.05gr
4 فسفات دی هیدروژن پتاسیم(بدون آب) KH2Po4-----0.14gr
دترژنت غیریونی(Sterox SEیاTriton X100)-----0.5-1ml
آب مقطر----------------------------------------تا1000ml
روش كار:
20میكرولیترخون به 5میلی لیترمعرف اضافه می شود(1:251)بخوبی مخلوط نموده وپس از3دقیقه جذب نوری آن دربرابربلانك معرف در540نانومتراندازه گیری می شود.
محاسبه : Hb(g/dl)=At/As*Cs/100*251
وجودپروتئینهای غیرطبیعی درپلاسما،هیپرلیپمی،افزایش شمارش لكوسیتها(بیش از30هزار)یاوجودقطرات چربی ایجادكدورت كرده ومقدارHbرابطوركاذب بالانشان می دهند.
بسته بودن تورنیكت به مدت طولانی باعث غلیظ شدن خون وافزایش كاذب Hbمی شود.
خطاها:
1-خطاهای ناشی ازنمونه

5 2-خطاهای ناشی ازوسایل
3-خطاهای ناشی ازكاربر
4-خطاهای ناشی ازروش كار
استفاده ازكووت نامناسب می تواندخطای عمده ای ایجادكند،استفاده ازكووت های Flow-throuhبهتراست.
خطاهای انسانی رامی توان باآموزش مناسب،درك اهمیت بالینی آزمایش،پیروی كردن ازدستورالعملهای كتبی وشفاهی وآشنابودن باتجهیزات ومنابع خطاكاهش داد.
خطاهادراثرخستگی افزایش می یابندومعمولادرنزدیكی انتهای روز كاری خطابیشتراست.
تكنولوژیستی كه ذاتاونیزدراثرآموزش باحوصله ودقیق بوده وبه كارخودعلاقه مندباشدكمتردچارخطامی شود.
استفاده ازتجهیزات خودكاركه امروزه بطورگسترده مورداستفاده قرارمی گیرنداغلب خطاهای انسانی راحذف می كنند.
درروش سیان مت هموگلوبین همه مشتقات HbبهHiCNتبدیل می شوند.به استثنائ S Hb(سولفوهموگلوبین)
6 هماتوكریت(PVC):
پیش ازبرداشتن نمونه خون برای آزمایشات هماتولوژی ،هم زدن كامل نمونه بسیاراهمیت دارد.
هماتوكریت عبارت است از نسبت حجم اریتروسیتهابه حجم كل خون وبه صورت %بیان می شود.
هماتوكریت خون وریدی باهماتوكریت خون مویرگی مطابقت داردوهردوی آنهابیشترازهماتوكریت توتال بدن هستند.
هپارین و(EDTA)ضدانعقادهای مناسب برای هماتوكریت هستند.
هماتوكریت رامی توان بطورمستقیم به وسیله سانتریفوژ نمودن به روش ماكرویا میكرو اندازه گیری نمودویابطور غیرمستقیم ازحاصلضرب MCVدرشمارش RBCمحاسبه نمودكه اینكاردردستگاههای خودكارشمارشگرانجام می شود.
چنانچه خون دردمای اتاق نگهداری شوددرفاصله 6تا24ساعت تورم اریتروسیتهاباعث بالارفتن MCVوHctمی شود.شمارش سلولی واندیسهادردمای 4درجه سانتیگرادبه مدت 24ساعت ثابت هستند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC , بررسی اندازه گیری اندكس های CBC , پاورپوینت جامع و کامل اندازه گیری اندكس های CBC , کاملترین پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC , پکیج پاورپوینت اندازه گیری اندكس های CBC , مقاله اندازه گیری اندكس های CBC , تحقیق اندازه گیری اندكس های CBC

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر