امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی

تحقیق امنیت شبكه و وب رمزگذاری و رمزگشایی دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 156 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

ارتباط بین اعضای یک شبکه توسط متن برای جلوگیری از رفت و آمد های اضافی در محیط سایت ،امکان ارسال فایل بدون به اشتراک گذشتن فایل های مشتری

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

فهرست مطالب:

1 رمزنگاری................................................................................ 3

١-1 - معرفیواصطلاحات............................................................... 4

1-٢ - الگوریتمها............................................................................. 6

2-سیستم های کلیدی متقارن.............................................................. 7........

3- سیستم های کلیدی نا متقارن......................................................... 11

4-کلیدهادررمزنگاری................................................................... 15

4-1 (Secret keys)- ١- کلیدهایمحرمانه................................................ 16

4-2 (Public and private keys)٢- کلیدهایعمومیواختصاصی................ 16

4-3 (Master keys and derived keys) ٣- کلیدهایاصلیوکلیدهایمشتقشد17............

4-4 (Key-encrypting keys) ۴- کلیدهایرمزکنندهکلید.............................. 18

4-5 (Session keys) ۵- کلیدهاینشست.................................................. 19

5- شکستنکلیدهایرمزنگاری.......................................................... 20

5-1 چهطولکلیدیدررمزنگاریمناسباست؟..................................... 21

5-2 الگوریتمهایمتقارن................................................................. 21

5-3 الگوریتمهاینامتقارن............................................................... 23

6- توضیحاتیدرموردالگوریتمMD5 .............................................. 24

6- 1-خلاصه:................................................................................ 25

6-2- شرایطونکاتلازم:................................................................. 26........

6- ٣-- توضیحاتالگوریتم MD5...................................................... 27

6- 4گام١- اضافهکردنبیتهاینرمکننده:............................................... 28

6-5 -گام٢- افزایشطول:............................................................... 28

6-6 - گام٣- یینبافربرایMD5....................................................... 29

6-7- گام۴- پردازشپیامدربلاکهای١۶کلمهای:.................................. 29

6-8- گام۵- خروجی:...................................................................... 32

7-آشنایی با پرو تکل SSL و عملکرد آن............................................... 34

7-1-» SSLچیست ؟......................................................................... 35

7-2ملزومات یک ارتباط مبتنی بر پروتکل امنیتی SSL................................. 37

7-3-مکانیزم های تشکیل دهنده SSL:....................................................... 37

7-3-1تایید هویت سرویس دهنده............................................................. 37

7-3- ٢- تایید هویت سرویس گیرنده......................................................... 38

7-3-3-ارتباطات رمز شده..................................................................... 38

7-4 اجزاء پروتکل SSL....................................................................... 38

7-4-1 SSL Record Protoco................................................................. 39

7-4-2 SSL Handshake Protoco............................................................ 39

7-5 مزایای بخش بندی پروتکل SSL به دو زیر پروتکل................................ 39

7-6 الگوریتم های رمز نگاری پشتیبانی شده در SSL.................................... 39

7-7 نحوه عملکرد داخلی پروتکل SSL...................................................... 40

7-8 حملات تاثیر گذار بر SSL............................................................... 43

7-9امنیت اس اس ال (SSL) .............................................................. 43

7-9-1» نمایش قفل امنیت SSL:............................................................. 43

8-امنیت شبکه.................................................................................. 44

9- پیوست ها :.................................................................................. 49

9 -1 – ضمیمه 1 (کد و شکل برنامه)..................................................... 50

10- منابع:....................................................................................... 58


مقدمه

آنچه که در متن می خوانید :

در ادامه شما با نحوه عملکرد هر بخش از برنامه آشنا خواهید شد . توضیحات به همراه شکل ارائه شده است تا شما را در درک بهتر یاری نماید .

هدف از طراحی برنامه :

1-امکان مکالمه متنی بین مشتری های یک شبکه محلی

۲-به حد اقل رساندن بر شبکه ( تبادل حد اقل اطلاعات بین خطوط شبکه)

۳-استفاده از آلگوریتم های رمز گذری و رمزگشای جهتِ جلو گیری از نفوذ هکر ها

۴-عدم استفاده از بانک اطلاعات

توضیح مختصر :

این برنامه برای کاربری های زیر طراحی شده است :

1 –ارتباط بین اعضای یک شبکه توسط متن برای جلوگیری از رفت و آمد های اضافی در محیط سایت

۲-امکان ارسال فایل بدون به اشتراک گذشتن فایل های مشتری


چکیده:

به علت نیاز کاربران یک شبکه برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی نرم افزار های مختلفی در بازار من جمله نرم افزار out look وجود دارد لزوم استفاده از این نو ارتباط کاهش رفت آمدهای کاربران در یک سایت و یا حتی طبقات یک ساختمان میشود.در این میان مسالی چون صورت،امنیت و قابلیت اطمینان بسیارهاءزاهمیت است .منظور از صورت در شبکه های کامپیوترحد اقل سازی حجیم اطلاعات مراوده شده می باشدقابلیت اطمینان از این نظر هاءزاهمیت است که پیام ها با کمترین خطا به مقصد ارسال شوند.در امنیت که بحث اصلی این پروژه می باشد با الگوریتم های مختلف رمز گزاری آشنا میشویم تا از نفوذ هکرها جلوگیری شود.


رمزنگاری


١-1 - معرفیواصطلاحات

رمزنگاریعلمکدهاورمزهاست . یکهنرقدیمیاستوبرایقرنهابمنظورمحافظتازپیغامهاییکهبین فرماندهان،جاسوسان،عشاقودیگرانردوبدلمیشده،استفادهشدهاستتاپیغامهایآنهامحرمانهبماند.

هنگامیکهباامنیتدیتاسروکارداریم،نیازبهاثباتهویتفرستندهوگیرندهپیغامداریمودرضمنبایدازعدم تغییرمحتوایپیغاممطمئنشویم . اینسهموضوعیعنیمحرمانگی،تصدیقهویتوجامعیتدرقلبامنیت ارتباطاتدیتایمدرنقراردارندومیتوانندازرمزنگاریاستفادهکنند.

اغلباینمسالهبایدتضمینشودکهیکپیغامفقطمیتواندتوسطکسانیخواندهشودکهپیغامبرایآنهاارسال شدهاستودیگرانایناجازهراندارند . روشیکهتامینکنندهاینمسالهباشد "رمزنگاری" نامدارد. رمزنگاریهنر نوشتنبصورترمزاستبطوریکههیچکسبغیرازدریافتکنندهموردنظرنتواندمحتوایپیغامرابخواند.

رمزنگاریمخففهاواصطلاحاتمخصوصبهخودرادارد . برایدرکعمیقتربهمقداریازدانشریاضیاتنیازاست.

شناختهمیشود)،آنرابااستفادهازیککلید (رشتهایمحدوداز plaintext برایمحافظتازدیتایاصلی ( کهبعنوان بیتها) بصورترمزدرمیآوریمتاکسیکهدیتایحاصلهرامیخواندقادربهدرکآننباشد . دیتایرمزشده (که شناختهمیشود) بصورتیکسریبیمعنیازبیتهابدونداشتنرابطهمشخصیبادیتای ciphertext بعنوان اصلیبنظرمیرسد. برایحصولمتناولیهدریافتکنندهآنرارمزگشاییمیکند. یکشخصثالت (مثلایکهکر ) نوشتهرمزکشفیابد،دستاصلیدیتایبهکلیددانستنبدوناینکهبرایتواند )s(cryptanalysi . میکند بخاطرداشتنوجوداینشخصثالثبسیارمهماست.

رمزنگاریدوجزءاصلیدارد،یکالگوریتمویککلید . الگوریتمیکمبدلیافرمولریاضیاست . تعدادکمیالگوریتمقدرتمندوجودداردکهبیشترآنهابعنواناستانداردهایامقالاتریاضیمنتشرشدهاند. کلید،یکرشتهازارقامدودویی (صفرویک ) استکهبخودیخودبیمعنیاست . رمزنگاریمدرنفرضمیکندکهالگوریتمشناختهشدهIrcert.com P30World.com

Ircert.com P30World.com استیامیتواندکشفشود . کلیداستکهبایدمخفینگاهداشتهشودوکلیداستکهدرهرمرحلهپیادهسازیتغییرمیکند. رمزگشاییممکناستازهمانجفتالگوریتموکلیدیاجفتمتفاوتیاستفادهکند.شناختهمیشود. بصورت scrambling دیتایاولیهاغلبقبلازرمزشدنبازچینیمیشود؛اینعملعمومابعنوانتر، nfunctio hash مشخصشدهمشخصپیشازطولبهد(اشبداشتهایاندازههرتواندمیکه) اردیتاازبلوکیهاازتواند evalu hashed شودبازسازی . Hash function کاهشمیدهد. البتهدیتایاولیهنمیبخشیعنواناغلبها

ازیکسیستمتاییدهویتموردنیازهستند؛خلاصهایازپیام (شاملمهمترینقسمتهامانندشمارهپیام،تاریخوو hhas ساعت،ونواحیمهمدیتا) قبلازرمزنگاریخودپیام،ساخته

میشود.

یکالگوریتمثابتباتولیدیکامضاءبررویپیامبا MAC یا (Message Authentication Check) یکچکتاییدپیاماستفادهازیککلیدمتقارناست . هدفآننشاندادناینمطلباستکهپیامبینارسالودریافتتغییرنکردهاست. هنگامیکهرمزنگاریتوسطکلیدعمومیبرایتاییدهویتفرستندهپیاماستفادهمیایجادبهمنجرشود،میشود. (digital signature) امضایدیجیتال

1-٢ - الگوریتمها

طراحیالگوریتمهایرمزنگاریمقولهایبرایمتخصصانریاضیاست . طراحانسیستمهاییکهدرآنهاازرمزنگاریاستفادهمیشود،بایدازنقاطقوتوضعفالگوریتمهایموجودمطلعباشندوبرایتعیینالگوریتممناسبقدرتدراواخردهه٠۴واوایلدهه٠۵ (Shannon) تصمیمگیریداشتهباشند . اگرچهرمزنگاریازاولینکارهایشانونبشدتپیشرفتکردهاست،اماکشفرمزنیزپابهپایرمزنگاریبهپیشآمدهاستوالگوریتمهایکمیهنوزباگذشتزمانارزشخودراحفظکردهاند. بنابراینتعدادالگوریتمهایاستفادهشدهدرسیستمهایکامپیوتریعملیودرسیستمهایبرپایهکارتهوشمندبسیارکماست.


سیستم‌های کلیدی متقارن

یکالگوریتممتقارنازیککلیدبرایرمزنگاریورمزگشاییاستفادهمیکند. بیشترینشکلاستفادهازرمزنگاری DEA یا data encryption algorithm کهدرکارتهایهوشمندوالبتهدربیشترسیستمهایامنیتاطلاعاتوجوددارد

یکمحصولدولتایالاتمتحدهاستکهامروزهبطوروسیعی DES . شناختهمیشود DES استکهبیشتربعنوانبعنوانیکاستانداردبینالمللیشناختهمیشود. بلوکهای۴۶بیتیدیتاتوسطیککلیدتنهاکهمعمولا۶۵بیتطولازنظرمحاسباتیسادهاستوبراحتیمیتواندتوسطپردازندههایکند DES . دارد،رمزنگاریورمزگشاییمیشوند

(بخصوصآنهاییکهدرکارتهایهوشمندوجوددارند) انجامگیرد.اینروشبستگیبهمخفیبودنکلیددارد . بنابراینبرایاستفادهدردوموقعیتمناسباست : هنگامیکهکلیدهامیتوانندبهیکروشقابلاعتمادوامنتوزیعوذخیرهشوندیاجاییکهکلیدبیندوسیستممبادلهمیشوندکه

عمومابرای DES قبلاهویتیکدیگرراتاییدکردهاندعمرکلیدهابیشترازمدتتراکنشطولنمیکشد. رمزنگاری حفاظتدیتاازشنوددرطولانتقالاستفادهمیشود.

بیتیامروزهدرعرضچندینساعتتوسطکامپیوترهایمعمولیشکستهمیشوندوبنابرایننباید DES کلیدهای۴٠ برایمحافظتازاطلاعاتمهموبامدتطولانیاعتباراستفادهشود . کلید۶۵بیتیعموماتوسطسختافزاریا سهازاستفادهبااصلیدیتایکدکردنازعبارتستتایی DES شبکههایبخصوصیشکستهمیشوند. رمزنگاری کهدرسهمرتبهانجاممیگیرد. (دومرتبهبااستفادهازیککلیدبهسمتجلو (رمزنگاری) ویکمرتبه DES الگوریتم بهسمتعقب (رمزگشایی) بایککلیددیگر) مطابقشکلزیر:

اینعملتاثیردوبرابرکردنطولمؤثرکلیدرادارد؛بعداخواهیمدیدکهاینیکعاملمهمدرقدرترمزکنندگیاست.

برایزمانیمورد IDEA و Blowfish الگوریتمهایاستانداردجدیدترمختلفیپیشنهادشدهاند. الگوریتمهاییمانند برایرقیبیبعنوانبنابرایننشدندافزاریسختسازیپیادههیچکدامامااند DES استفادهقرارگرفتهدراستفادهبرای الگوریتم (AES) کاربردهایمیکروکنترلیمطرحنبودهاند. پروژهاستانداردرمزنگاریپیشرفتهدولتیایالاتمتحده مشخصابرای Twofish بعنوانالگوریتمرمزنگاریاولیهانتخابکردهاست . الگوریتم DES رابرایجایگزیتی Rijndael یادهسازیدرپردازندههایتوانپایینمثلادرکارتهایهوشمندطراحیشد.

Fortezza ومبادلهکلیدراکهدرکارتهای Skipjack در٨٩٩١وزارتدفاعایالاتمتحدهتصمیمگرفتکهالگوریتمها استفادهشدهبود،ازمحرمانگیخارجسازد . یکیازدلایلاینامرتشویقبرایپیادهسازیبیشترکارتهایهوشمند برپایهاینالگوریتمهابود.

کهرمزنگاریدیتادرحینارسالصورتمیگیردبجایاینکهدیتای ) (streaming encryption) برایرمزنگاریجریانی ۴ازکلیدهاطولازایسرعتبالاودامنهفراهمبیت۶۵٢ات٠ RC کدشدهدریکفایلمجزاقرارگیرد ) الگوریتم 4 است،بصورتعادیبرایرمزنگاریارتباطاتدوطرفهامندراینترنت RSA کهمتعلقبهامنیتدیتای RC میکند. 4 استفادهمیشود.


سیستم‌های کلیدی نا متقارن

سیستمهایکلیدنامتقارنازکلیدمختلفیبرایرمزنگاریورمزگشاییاستفادهمیکنند. بسیاریازسیستمها private منتشرشوددرحالیکهدیگری (کلیداختصاصییا (public key اجازهمیدهندکهیکجزء (کلیدعمومییا توسطصاحبشحفظشود . فرستندهپیام،متنراباکلیدعمومیگیرندهکدمیکندوگیرندهآنراباکلید (key اختصاصیخودشرمزنگاریمیکند . بعبارتیتنهاباکلیداختصاصیگیرندهمیتوانمتنکدشدهرابهمتناولیه صحیحتبدیلکرد . یعنیحتیفرستندهنیزاگرچهازمحتوایاصلیپیاممطلعاستامانمیتواندازمتنکدشدهبه متناصلیدستیابد،بنابراینپیامکدشدهبرایهرگیرندهایبجزگیرندهموردنظرفرستندهبیمعنیخواهدبود .

و Rivest ، Shamir شناختهمیشود (حروفاولپدیدآورندگانآنیعنی RSA معمولترینسیستمنامتقارنبعنوان است). اگرچهچندینطرحدیگروجوددارند. میتوانازیکسیستمنامتقارنبراینشاندادناینکهفرستنده Adlemen شاملدوتبدیل RSA . پیامهمانشخصیاستکهادعامیکنداستفادهکردکهاینعملاصطلاحاامضاءنامدارد استکههرکداماحتیاجبهبتوانرسانیماجولارباتوانهایخیلیطولانیدارد:

امضاء،متناصلیرابااستفادهازکلیداختصاصیرمزمیکند؛

رمزگشاییعملیاتمشابهایرویمتنرمزشدهامابااستفادهازکلیدعمومیاست . برای

تاییدامضاءبررسیمیکنیمکهآیاایننتیجهبادیتایاولیهیکساناست؛اگراینگونهاست،

امضاءتوسطکلیداختصاصیمتناظررمزشدهاست.

بهبیانسادهترچنانچهمتنیازشخصیبرایدیگرانمنتشرشود،اینمتنشاملمتناصلیوهمانمتنامارمز شدهتوسطکلیداختصاصیهمانشخصاست . حالاگرمتنرمزشدهتوسطکلیدعمومیآنشخصکهشماازآن مطلعیدرمزگشاییشود،مطابقتمتنحاصلومتناصلینشاندهندهصحتفردفرستندهآناست،بهاینترتیب امضایفردتصدیقمیشود. افرادیکهازکلیداختصاصیاینفرداطلاعندارندقادربهایجادمتنرمزشدهنیستند بطوریکهبارمزگشاییتوسطکلیدعمومیاینفردبهمتناولیهتبدیلشود.

X = Yk (mod r) : اینفرمولاست RSA اساسسیستم حاصلضربدوعدداولیهبزرگاستکهبادقتانتخاب r کلیداختصاصیو k ،متناصلی Y ،متنکدشده X که

شدهاند. برایاطلاعازجزئیاتبیشترمیتوانبهمراجعیکهدراینزمینهوجودداردرجوعکرد . اینشکلمحاسبات رویپردازندهبنابراین،ت.اسکندبسیارشودمیاستفادههوشمندکارتهایدرکههابیتی٨رویبخصوصبایتیهای همتصدیقهویتوهمرمزنگاریراممکنمیسازد،دراصلبرایتاییدهویتمنبعپیامازاینالگوریتم RSA اگرچه درکارتهایهوشمنداستفادهمیشودوبراینشاندادنعدمتغییرپیامدرطولارسالورمزنگاریکلیدهایآتی استفادهمیشود. مانندشوند lElGama ،nHellma-eDiffi سایرسیستمهایکلیدنامتقارنشاملسیستمهایلگاریتمگسستهمیو

سایرطرحهایچندجملهایومنحنیهایبیضوی . بسیاریازاینطرحهاعملکردهاییکطرفهایدارندکهاجازه استکهازیکتولیدکنندهمرکببرای RPK تاییدهویترامیدهندامارمزنگاریندارند . یکرقیبجدیدترالگوریتم یکپروسهدومرحلهایاست : بعدازفاز RPK . تنظیمترکیبیازکلیدهابامشخصاتموردنیازاستفادهمیکند آمادهسازیدررمزنگاریورمزگشایی (براییکطرحکلیدعمومی ) رشتههاییازدیتابطوراستثناییکاراستو میتواندبراحتیدرسختافزارهایرایجپیادهسازیشود . بنابراینبخوبیبارمزنگاریوتصدیقهویتدرارتباطات سازگاراست.

استکهآنهابرای RSA طولهایکلیدهابرایاینطرحهایجایگزینبسیارکوتاهترازکلیدهایمورداستفادهدر RS استفادهدرچیپکارتهامناسبتراست . امااست؛ماندهباقیالگوریتمهاسایرارزیابیبرایمحکی حضوروبقاینزدیکبهسهدههازاینالگوریتم،تضمینیدربرابرضعفهایعمدهبشمارمیرود.


شامل ورد 51صفحه ای

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : کامپیوتر , پروتکل , وب , وبسایت , شبکه , امنیت شبکه , رمزگذاری , رمز گشایی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر